نموونه کاره کانی

نموونه ی چاپی له یبڵی pvc و pet ، opp له بواری پێچانه وه ی به رهه می جوانکاری، ته ندروستی و ده رمانی، له یبڵی پێچانه وه ی به رهه می خوارده مه نی و ...