نمایشگاه سال۹۷

نمایشگاه چاپ و بسته بندی آذر 97

غرفه پاسارگاد پلیمر صنعت

غرفه پاسارگاد پلیمر صنعت

نمایشگاه چاپ و بسته بندی97

غرفه پاسارگاد پلیمر صنعت

غرفه پاسارگاد پلیمر صنعت

نمایشگاه چاپ و بسته بندی97

غرفه پاسارگاد پلیمر صنعت

غرفه پاسارگاد پلیمر صنعت

نمایشگاه چاپ و بسته بندی97